Obchodní podmínky

Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou která není adresou ohlašovny místního či obecního úřadu, starší 20 let, vlastnící bankovní účet, neregistrován jako dlužník s neuhrazenou pohledávkou v registrech, nesmí na Vás být vedena exekuce, insolvenční ani jiné obdobné řízení, se stálým pracovním příjmem přesahujícím životní minimum a vůli splácet řádně půjčené peníze v souladu s podmínkami. O osobní půjčce žadateli rozhoduje výhradně finanční specialista, právní nárok na uzavření smlouvy o osobní půjčce nevzniká ani při splnění výše uvedených podmínek.

1. Základní podmínky

1.1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o osobní půjčce mezi společností Mutuo s r.o. se sídlem Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11, zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C vložka 171491, Identifikační číslo: 24753378 na internetových stránkách označených www.mutuo.cz jako Věřitelem (v postavení Zapůjčitele, dale jen “věřitel”) a fyzickou osobou jako klientem (v postavení Vydlužitele dale jen “klient” či “spotřebitel”).

1.2. Smlouva o Osobní Půjčce se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smluvní typ smlouvy o zápůjčce.

1.3. Uzavřením Smlouvy o Osobní Půjčce přenechává Věřitel – Zapůjčitel Klientovi - Vydlužiteli finanční prostředky ve formě Osobní Půjčky a Klient – Vydlužitel (dale jen “klient” či “spotřebitel”) se zavazuje Věřiteli – Zapůjčiteli (dále jen “Věřiteli”) za podmínek Smlouvy o Osobní Půjčce a těchto Podmínek poskytnutou Osobní Půjčku vrátit a zaplatit Smlouvou určený Poplatek.

1.4. V případě, kdy jsou splněny podmínky zák.č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, tj. mezi stejnými subjekty jsou dle této smlouvy za posledních 12 měsíců poskytnuty, či mají být poskytnuty půjčky, které za období 12 po sobě jdoucích měsíců dosáhnou částku 5.000,- Kč či ji přesáhnou, řídí se kromě těchto podmínek tento smluvní vztah speciálním ustanoveními, která jsou předmětem čl. 15 , mezi stranami musí být v zájmu dodržení zákona uzavřena písemná smlouva, která je vzorově uveřejněna na stránkách Věřitele, a spotřebitel je informován jak na základě těchto podmínek, tak i přiložených dokumentů, tak i přílohou, která je nedílnou součástí rámcové smlouvy o půjčce o podrobných podmínkách uzavření smlouvy, zejména o náležitostech vyžadovaných zák.č. 145/2010 Sb o spotřebitelském úvěru. Klient bere na vědomí, že bez podpisu a vrácení příslušné písemné smlouvy není Věřitel povinen poskytovat půjčky s ohledem na požadavky zákona o spotřebitelském úvěru, dle těchto všeobecných podmínek a jejich zvláštních ustanovení týkajících se těchto půjček. V případě, kde jde o uzavření spotřebitelského úvěru či půjčky, mají speciální ustanovení přednost před obecnými ustanovením těchto všeobecných podmínek tam, kde dochází k rozporu či kolizi ustanovení obecných podmínek se zvláštními podmínkami. Rozhodující je však písemná smlouva, která obsahuje všecha zákonem stanovené náležitosti.

2.Definice pojmů

Osobní půjčka či Smlouva o Osobní Půjčce znamená smlouvu o zápůjčce v souladu s § 2390 an. Zák.č. 89/2012 Sb.., případně též regulovanou zák.č. 145/2010 Sb. Při splěnní příslušných podmínek daného zákona.

OZ znamená zák.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník ve znění pozdějších změn a předpisů, ve znění účinném k danému dni.

Poplatek znamená částku na úhradu nákladů Věřitele se zpracováním Žádosti o Půjčku a s poskytnutím Osobní Půjčky

Pošta znamená Českou poštu, s.p.

Půjčka znamená částku finančních prostředků poskytnutých Klientovi Věřitelem ve formě Osobní Půjčky v souladu s těmito Podmínkami

Věřitel znamená Mutuo s.r.o

Číslo účtu věřitele znamená číslo : 2496738349/0800 (Česká spořitelna a.s.) nebo 2500095383/2010 (FIO Banka a.s.)

Zákon o úvěru znamená zák.č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Solventntností se rozumí schopnost Klienta hradit své závazky v souladu s těmito podmínkami a v souladu se Smlouvou o Osobní Půjčce

3. Klient a jeho žádost o Osobní půjčku

3.1. Má-li Klient zájem o poskytnutí Osobní Půjčky, zašle Věřiteli Žádost o Osobní Půjčku a to přes Webové Stránky společnosti Mutuo. Žádost se považuje za návrh Klienta na uzavření Osobní Půjčky dle § 2390 an. OZ a to za podmínek uvedených v Žádosti v souladu s těmito podmínkami. Věřitel není touto žádostí nijak právně vázán a žádost nezakládá právo Klienta na poskytnutí Osobní Půjčky. Lhůta pro přijetí žádosti je 10 pracovních dní. Věřitel reaguje na podanou žádost bez zbytečného odkladu, po prověření poskytnutých údajů, když informace o splnění podmínek je poskytnuta dle těchto podmínek, či dle písemné smlouvy.

3.2. Odesláním Žádosti o Osobní Půjčku Klient žádá Věřitele, aby Smlouva o Osobní Půjčku byla sjednána prostřednictvím formuláře o osobních údajích, a potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními Podmínkami a s informacemi ve smyslu Občanského zákoníku, kdy všechny předmětné informace jsou v plném rozsahu obsaženy v těchto obecných podmínkách a jsou nepřetržitě přístupné na internetových stránkách věřitele. Smlouva je uzavírána v řežimu smlouvy uzavřené za užití elektronických prostředků komunikace na dálku.

3.3. Odesláním Žádosti o Osobní Půjčku podle popisu výše Klient potvrzuje svoji solventnost, tj. zejména, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Půjčku, ani proti němu není vedeno žádné exekuční, insolvenční či podobné řízení.

Uvedení nepravdivých údajů zakládá možnou trestněprávní odpovědnost Klienta, což tento bere na vědomí. Klient se dale zavazuje, že v případě změny jakéhokoliv jeho údaje uvedeného v žádosti či na listinách v souladu s těmito Podmínkami, či skutečností, uvedených v žádosti, které mají vliv na smluvní vztahy mezi stranami (ztráta způsobilosti k uzavření smlouvy, ztráta solventnosti, atd.), bude Věřiteli bez zbytečného odkladu sdělena, kvůli případnému posouzení solventnosti Klienta.

3.4. V žádosti o Osobní Půjčku formou online žádosti umístěné na Internetových stránkách www.mutuo.cz Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Osobní Půjčku. Klient souhlasí s tím, že Věřitel bude ověřovat pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Osobní Půjčku v registrech dlužníků a finančních institucí.

Věřitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Půjčku zaslal nebo které uvedl v Žádosti o Osobní Půjčku zaslané ve formě webového formuláře umístěného na www.mutuo.cz a ověřit údaje uvedené v Žádosti o Osobní Půjčku.

4. Uzavření smlouvy o Osobní Půjčce a poskytnutí Osobní půjčky

4.1. Věřitel informuje Klienta o schválení Osobní Půjčky ve formě emailové zprávy.

4.2. Po prostudovaní a odsouhlasení Smluvních podmínek pro Osobní půjčku Klient potvrdí, že souhlasí s osobními podmínkami při odeslání formuláře Žádosti o půjčku a v něm stvrdí odpovědi

4.3. Zaškrtnutím políčka "Souhlasím s osobními podmínkami" a čestného prohlášení Klient potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami, že Nabídka a tyto Podmínky odpovídají vůli a souhlasu Klienta a Klient bude plnit své závazky z nich vyplývající. Dále při prvním poskytnutí Osobní půjčky obdrží Klient email, jehož přílohou jsou Všeobecné obchodní podmínky, které vymezují smluvní vztah.

4.4. Smlouva je uzavřena splněním všech náležitostí dle této smlouvy a poskytnutí příslušné částky v souladu s těmito podmínkami, tj. Reakce na žádost, sdělení o schválení půjčky, poskytnutí příslušných podkladů dle této smlouvy a konečně poskytnutím samotné částky v souladu s těmito podmínkami. V případě zák.č. 145/2010 Sb. Je smlouva uzavřena v souladu s těmito podmínkami, OZ a dale zák.č. 145/2010 Sb. Podmínkou uzavřen smlouvy při režimu zákona o spotřebitelském úvěru, je písemná smlouva, která je uzavřena v okamžiu, kdy ji podepíše poslední z účastníků této smlouvy. Za okamžik poskytnutí půjčky se považuje okamžik, když jsou příslušné peníze odepsány z účtu Věřitele, kdy tímto okamžikem je smlouva perfektní.

5. Poskytnutí Osobní půjčky a částka půjčky

5.1. Klientovi, který žádá poprvé o Osobní Půjčku, která musí být samozřejmě schválena finančním specialistou Věřitele, bude takovému Klientovi zaslána poštovní poukázkou typu B a bude Klientovi vyplacena pracovníkem Pošty proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Osobní Půjčky ve výši maximálně 1000 korun a nebo platbou převodem na účet (nutné doložit scan OP formát .jpg,pdf ve vyhovujicím a dostatečném čitelném rozlišení).

5.2. Klientovi, který v průběhu 12 měsíců před podáním Žádosti o Osobní Půjčku včas a řádně splatil jinou Půjčku u Věřitele, Věřitel zašle Osobní Půjčku ve výši dle výběru Klienta na bankovní účet uvedený v Žádosti o Osobní Půjčku nebo poštovní poukázkou dle 5.1. převodem na tento účet. Uvede-li Klient v Žádosti o Osobní Půjčku číslo bankovního účtu, bude mu Půjčka zaslána přímo na jeho účet. Klientovi může být poskytnuta Osobní Půjčka v těchto částkách

a) Kč 1000, pokud Klient v průběhu posledních 12 měsíců o Osobní Půjčku nežádal

b) Kč 1000 nebo Kč 2000, pokud Klient v průběhu posledních 12 měsíců již jinou Osobní Půjčku včas a řádně splatil

c) Kč 1000, Kč 2000 nebo Kč 3000, pokud Klient žádá Věřitele o poskytnutí v pořadí třetí Osobní Půjčku a poslední Osobní Půjčku Věřiteli v průběhu posledních 12 měsíců včas a řádně splatil.

d) Kč 1000, Kč 2000, Kč 3000, Kč 4000 nebo Kč 5000, pokud Klient žádá o poskytnutí čtvrté a další Půjčky a poslední Půjčku Věřiteli v průběhu posledních 12 měsíců včas a řádně splatil.

5.3. Klient smí žádat a využít pouze jednu Osobní Půjčku, o další může požádat Věřitele až po úplném zaplacení předchozí Osobní Půjčky a úplném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o Osobní Půjčce. Pokus získat vice než jednu Osobní půjčku v rozporu s těmito podmínkami může založit skutkovou podstatu TČ úvěrového podvodu či obdobného TČ, což bere Klient na vědomí.

6. Poplatek za zpracování žádosti o půjčku a za poskytnutí půjčky

6.1. Výše Poplatku ve Smlouvě s Klientem je odvozena náklady Věřitele na zpracování Žádosti o Osobní Půjčku a poskytnutí Osobní Půjčky a závisí na částce Osobní Půjčky a na tom, kolik Osobních Půjček Klient Věřiteli řádně a včas splatil v průběhu posledních 12 měsíců. Níže uvedená tabulka zároveň určuje okamžik, do kterého musí být částka vrácena. Vrácením se rozumí připsání částky Věřiteli na jeho uvedený účet v souladu s touto smlouvou. Výše Poplatku je následující:

Půjčená částka Splatnost Poplatek Celkem RPSN
1000 Kč 22 dní 250 Kč 1250 Kč 3953%
2000 Kč 22 dní 500 Kč 2500 Kč 3953%
3000 Kč 22 dní 750 Kč 3750 Kč 3953%
4000 Kč 22 dní 1000 Kč 5000 Kč 3953%
5000 Kč 22 dní 1250 Kč 6250 Kč 3953%

6.2. Věřitel za poskytnutí Půjčky neúčtuje úrok (s výjimkou případného úroku z prodlení podle čl. 8).

6.3. Klient je povinen Věřiteli uhradit Poplatky spolu se splacením Osobní Půjčky při splatnosti Osobní Půjčky.

6.4. Dalšími náklady přijetí Osobní Půjčky nad rámec Poplatku jsou náklady na bankovní poplatky při splacení, kdy své poplatky hradí sám Klient. Půjčky bezhotovostním bankovním převodem a náklady za doručení peněz poštovní poukázkou. Tyto náklady nese Věřitel.

6.5. Po doručení podepsané rámcové smlouvy a po sobě jdoucích řádně splacených třech půjčkách, je klientovi zpravidla přidělen statut "Spolehlivý Mutuo Klient" a z toho plynoucí slevy na každou další půjčku a na každé případné prodloužení splatnosti. U půjček do 3000 Kč je sleva ve výši 20% a u půjček ve výši 4000 Kč a 5000 Kč je to sleva ve výši 50%. Tato sleva je počítana výhradně jen z částky která je označena v VOP jako výše poplatku. Na tuto slevu nevzniká právní nárok a její přiznání je na rozhodnutí úvěrového specialisty Mutuo. Oznámení o těchto výhodách klient obdrží formou emailu a SMS. V případě ukončení platnosti rámcové smlouvy, tyto slevy automaticky zanikají.

6.6. Již u druhé půjčky zpravidla mutuo věnuje formou bonusu týden splatnosti navíc a to zcela zdarma, kdy o tomto kroku rozhoduje výhradně finanční pracovník Věřitele a to vzhledem k historii půjček u daného žadatele či klienta, avšak na toto bonusové prodlouženi není právní nárok a jedná se o jednostranné rozhodnutí Věřitele, které lze učinit jednostranně Věřitelem bez dalšího a bez jakékoliv povinnosti toto své rozhodnutí odůvodňovat.

6.7. Po doručení podepsané rámcové smlouvy a po sobě jdoucích řádně splacených třech půjčkách, je klientovi zpravidla přidělen statut "Spolehlivý Mutuo Klient" a z toho plynoucí slevy na každou další půjčku ve výši 20% z poplatku a na každé případné prodloužení splatnosti. U půjček do 3000 Kč je sleva na prodloužení ve výši 20% a u půjček ve výši 4000 Kč a 5000 Kč je to sleva na prodloužení ve výši 50%. Tato sleva je počítana výhradně jen z částky která je označena v bodu 5. jako výše poplatku. Na tuto slevu nevzniká právní nárok a její přiznání je na rozhodnutí úvěrového specialisty Mutuo. Oznámení o těchto výhodách klient obdrží formou emailu a SMS. V případě ukončení platnosti rámcové smlouvy, tyto slevy automaticky zanikají.

7. Prodloužení splatnosti půjčky

Klient může zažádat o prodloužení splatnosti půjčky. Žádost se podává online přes formulář Žádost o prodloužení půjčky. Klient může zažádat o prodloužení o 1 týden (7 dní) nebo o 2 týdny (14 dní). Výše poplatku za prodloužení půjčky se řídí ceníkem.

Půjčka Poplatek 1 týden navíc 2 týdny navíc Upomínka
1000 Kč 250 Kč 125 Kč 200 Kč 500 Kč
2000 Kč 500 Kč 200 Kč 300 Kč 500 Kč
3000 Kč 750 Kč 275 Kč 400 Kč 500 Kč
4000 Kč 1000 Kč 325 Kč 500 Kč 500 Kč
5000 Kč 1250 Kč 350 Kč 600 Kč 500 Kč

8. Splacení půjčky a splatnost

8.1. V den kdy je Osobní Půjčka Klientovi poskytnuta a to odepsáním částky z účtu Věřitele, bez ohledu na datum připasání částky na účet Klienta, či vyzvednutí částky Klientem začíná běžet lhůta ke splacení Osobní Půjčky.

8.2. Splatnost Osobní Půjčky činí - 22 dní ode dne odeslání peněz Věřitelem, jak je uvedeno v těchto podmínkách. Jestliže v den splatnosti vychází na nebankovní den, bude Osobní Půjčka splatná v nejbližší následující bankovní den.

8.3. Věřitel zašle Klientovi emailem informace k zaplacení Osobní Půjčky a Poplatku na emailovou adresu uvedenou v Žádosti o Osobní Půjčku.

8.4. Při zadání platby na úhradu splátky Osobní Půjčky a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol své rodné číslo. Obdrží-li Věřitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za provedenou, dokud není identifikována, a Klient je povinen k úhradě úroku z prodlení za opožděnou platbu. Klient bere na vědomí, že je jeho odpovědností a povinností splnit své závazky dle těchto podmínek a bere na vědomí, že nezaplacení v souladu s těmito podmínkami není plnění řádné, které se bere jako zaplacení dluhu. Pokud Klient opomene jakékoliv identifikační údaje k rozlišení platby, může kdykoliv po provedení neidentifikovatelné platby sdělit Věřiteli své platební údaje tak, aby mohla být platba řádně identifikována.

8.5. Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za uhrazené okamžikem jejich připsání na bankovní účet Věřitele číslo 2496738349/0800 (Česká spořitelna) nebo 2500095383/2010 (FIO Banka), s řádně uvedeným variabilním symbolem ( variabilní symbol je celé rodné číslo bez lomítka ). Pokud není platba řádně identifikována VS v souladu s těmito podmínkami, považuje se platba za řádně provedenou okamžikem, kdy Klient písemně či jiným prokazatelným způsobem sdělí Věřiteli identifikační údaje své platby, tj. zejména den platby, číslo účtu ze kterého bylo placeno, VS platby a částka, případně jméno a příjmení odesílatele tak, aby mohl Věřitel tuto platbu identifikovat a správně přiřadit.

8.6. Neobdržení emailu s platebními informacemi nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Půjčky a Poplatek při splatnosti podle čl. 8.1. Pokud Klient neobdrží email do 5 kalendářních dnů po přijetí Osobní Půjčky, je povinen o tom Věřitele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznické telefonní linky na čísle 720 22 11 22 a vyžádat si variabilní symbol pro zadání platby.

8.7. Klient je oprávněn Osobní Půjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před datem nebo v den její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení Osobní Půjčky nesnižuje.

9. Úrok z prodlení a další náklady související s opožděnou platbou

9.1. V případě, že Osobní Půjčka v celkové výši včetně poplatku uvedeného v odstavci 6 nebude splacena včas, se Klient zavazuje zaplatit Věřiteli úrok z prodlení z dlužné částky Půjčky za dobu ode dne splatnosti Půjčky až do dne skutečného uhrazení splatné částky Věřiteli a dále pokutu (smluvní pokutu) ve výši 0,1% denně do zaplacení, maximálně však do výše 50% jistiny.

9.2. Výše úroku z prodlení je určena dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

9.3. V případě, že Osobní Půjčka v celkové výši včetně poplatku uvedeného v odstavci 6 nebude splacena včas, Věřitel po sedmi dnech prodlení zašle upomínku emailem, za kterou si účtuje 500,-Kč (viz. tabulka prodloužení odstavec 6), za započatý týden prodlení. Věřitel je oprávněn vymáhat svoji pohledávku soudně.

9.4. Je-li Klient povinen splácet Věřiteli na základě Smlouvy o Osobní Půjčce několik dlužných částek zároveň či příslušenství nebo sankce dle těchto podmínek, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Věřiteli započítána nejprve na úhradu nákladů na vymáhání dlužné částky, zadruhé na úhradu splatného Poplatku, dále smluvní pokuty, za třetí na úhradu úroku z prodlení, za čtvrté na jistinu splatné Osobní Půjčky, a až následně na úhradu jakýchkoli dalších částek dlužných Klientem Věřiteli. Klient bere toto ujednání výslovně na vědomí a zároveň souhlasí, aby Věřitel proved zápočet jakékoliv jeho platby na závazky Klienta, které Věřitel určí a k tomuto postupu dává Klient svůj výslovný souhlas.

9.5. Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy o Půjčce ani po uplynutí 45 dnů od data splatnosti takové částky, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků.

9.6. Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění podle Smlouvy o Osobní Půjčce.

9.7. Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Osobní Půjčky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o Osobní Půjčce, včetně úhrady nákladů Věřitele spojených s angažováním vymáhací (inkasní) agentury.

9.8. Klient si může samozřejmě pozažádat po předání na inkaso o splátkový kalendář u smluvní inkasní společnosti Intrum Justitia. Zároveň bere Klient na vědomí, že tato společnost provádí inkaso či vymáhání příslušných částek v souladu se Smlouvou. Klient zároveň bere na vědomí, že Věřitel je jakákoliv či veškerá svá práva dle Smlouvy postoupit jakémukoliv třetímu subjektu, k čemuž dává Klient výslovný souhlas, když Klient není oprávněn svá práva dle smlouvy o Půjčce postoupit třetí osobě.

10. Právo na odstoupení od smlouvy

10.1. Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení na adresu Mutuo s.r.o., Podnikatelská 565, 190 11, Praha 9 na formulaři, který je uveden na stránkách Věřitele.

10.2. Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Osobní Půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o Půjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s Občanským zákoníkem či zákonem o úvěru, nastal-li tento den po dni uzavření Smlouvy o Půjčce. Jestliže nedojde k uplatnění Klientova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává Smlouva o Osobní Půjčce platnou a účinnou.

10.3. Odstoupení od Smlouvy o Osobní Půjčce je účinné vůči Věřiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Věřiteli.

Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést:

1. jméno a datum narození Klienta;

2. oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o Půjčce a úmyslu vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem;

3. datum oznámení o odstoupení;

4. podpis Klienta.

10.4. V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o Osobní Půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet uvedený v těchto podmínkách ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení.

10.5. Věřiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení – zejména náklady při zpracování Žádosti o Půjčku, v souvislosti s uzavíráním Smlouvy o Osobní Půjčce a se zasláním Osobní Půjčky Klientovi, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. Strany výslovně konstatují dle těchto podmínek, že okamžikem poskytnutí Osobní půjčky, tj. doručení příslušné částky Klientovi tento není oprávněno od této smlouvy odstoupit, viz. Ustanovení týkající se odstoupení.

10.6 Strany konstatují a berou na vědomí, že Klient není oprávněn od smlouvy odstoupit s ohledem na ustanovení § 1837, když smlouva dle těchto obecných podmínek upravuje smlouvu stran o poskytování služeb, které jsou splněny s výslovným souhlasem Klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Věřitel těmito obecnými podmínkami Klienta výslovně informoval uzavřením smlouvy, že v daném případě nemá právo na odstoupení od jestliže s poskytnutím služeb a jejich plněním bylo s jeho souhlasem (souhlasem Klienta) započato před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy. Strany konstatují, že Klient požaduje plnění služby – poskytnutí půjčky v souladu s tímto odstavcem a bere na vědomí, že z důvodu tohoto plnění není oprávněn od smlouvy uzavřené v souladu s těmito všeobecnými podmínkami odstoupit od chvíle, kdy obdrží peníze dle těchto všeobecných podmínek (fyzické obdržení – připsání na účet či dodání příslušné složenyk Poštou). Do chvíle obdržení peněz je však oprávněn kdykoliv odstoupit v souladu s právy spotřebitele a těmito podmínkami. Klient bere na vědomí, že poskytnutí peněz je mu avizováno a Klient poskytnutí peněz potvrzuje prostřednictvím emailu, jehož součástí jsou mimo jiné i tyto podmínky. Potvrzením takovéhoto emailu a obdržením peněz zaniká možnost odstoupit od této smlouvy, jak je uvedeno výše. Klient tyto podmínky bere na vědomí a v případě, kdy bude chtít odstoupit od smlouvy uzavřené v souladu s těmito podmínkami, učiní tak do okamžiku plnění Věřitelem – do okamžiku poskytnutí peněz. Práva spotřebitele odstoupit od této smlouvy jsou mimo jiné (kromě těchto VP) uvedena v samostatných podmínkách, které jsou přílohou těchto VP a dale je přílohou těchto VP I formulář, jehož prostřednictvím může Klient odstoupit.

11. Odpovědnost

11.1. Věřitel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti, poruchou v provozu komunikačních kanálů, mobilní sítě nebo výpadek internetového připojení, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy, které Věřitel nemůže ovlivnit ani vyloučit.

11.2. Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Věřiteli na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Osobní Půjčce Klientem.

11.3. Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Strany a bylo způsobeno okolnostmi spočívajícími ve vyšší moci. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Osobní Půjčce. Plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.

12. Ostatní ustanovení

12.1. Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o Osobní Půjčce neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o Osobní Půjčku.

12.2. Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o Osobní Půjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu.

12.3. Uzavřením Smlouvy o Osobní Půjčce dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o Osobní Půjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy o Osobní Půjčce, za účelem poskytnutí Osobní Půjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Osobní Půjčky, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem a to taktéž v rozsahu týkajícím se poskytnutí, vedení, ukončení či vymáhání či plnění práv a závazků vyplývajících z Osobní půjčky.

12.4. Klient uzavřením Smlouvy o Osobní Půjčce dává souhlas Věřiteli k předání osobních údajů dalším subjektům spolupracujícím s Věřitelem při realizaci Smlouvy a při vymáhání plnění z této smlouvy, zejména subjektům tvořícím s Věřitelem koncern a společnosti Intrum Justitia, s.r.o., se sídlem Praha 7, Prosecká 851, PSČ 190 00, IČ: 25083236.

12.5. Klient souhlasí se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení Osobní Půjčky odvolat.

12.6. Věřitel je oprávněn zejména v návaznosti na zvyšování kvality služeb, vývoj obchodní politiky, změnu právních předpisů, změnu aktuální situace navrhnout změnu Podmínek, zejména v oblasti úpravy způsobu uzavírání, změn a ukončování smluv, pravidel komunikace, podmínek jednotlivých služeb, požadavků na prokazování splnění podmínek Klientem, atd.) Věřitel Klienta seznámí se změnami na svých internetových stránkách www.mutuo.cz, a to nejpozději 30 dní přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. . Pokud Klient nejpozději pracovní den předcházející navrhované účinnosti změny písemně neodmítne, stává se nové znění závazné pro obě strany. Pokud Klient se změnou Podmínek nesouhlasí, může před datem účinnosti změny písemně navrhované změny odmítnout a vypovědět smlouvu, jíž se takové změny týkají. Účinky výpovědi nastávají uplynutím výpovědní dvojměsíční lhůty ode dne doručení výpovědi Věřiteli, pokud nedojde k zániku smlouvy jinak již dříve. Práva a povinnosti z takto vypovězené Smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadním zněním Podmínek. V případě zavedení nové služby je Věřitel oprávněna doplnit samostatné obchodní podmínky pro službu až v den zavedení nové služby. Úpravy textu podmínek, které nemění podmínky smluvního vztahu, má Věřitel právo provést kdykoliv a bez oznámení takové úpravy Klientovi. Doplnění či úpravy dle předchozích ustanovení tohoto odstavce nejsou změnou Smlouvy. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Půjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných Podmínek. Půjčky poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se stále řídí Podmínkami v jejich původním znění.

12.7. Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Věřiteli, i právo na jejich opravu. Klient může požádat Věřitele o vysvětlení nebo písemně požádat, aby takový stav byl odstraněn ( provedení opravy, doplnění nebo smazání osobních údajů). Zároveň může Klient vzít zpět souhlas se zpracováním údajů, který poskytl Věřiteli dle těchto Podmínek.

12.8. Klient podpisem smlouvy na dálku kterému bude vyplacena zápůjčka mimo jiné prohlašuje, že v době trvání této zápůjčky až do její celkové úhrady nejsou a nebudou u něho zpracovávány ani podány podklady k přípravě nebo zahájení insolvenčního řízení.

13. Oznámení

13.1. První případná možná upomínka Klientovi týkající se prodlení s plněním závazku splatit Osobní Půjčku Věřiteli, bude zaslána emailem a SMS na telefonní číslo uvedené žadatelem v žádosti o půjčku případně obyčejnou poštou nebo oběma způsoby dle rozhodnutí Věřitele.

13.2. V případě předaní pohledávky na inkaso do smluvní společnosti Intrum Justicia všechny další upomínky budou zasílány a řešeny touto společností výhradně poštou doporučenou.

14. Postup při řešení sporů

14.1. Případné spory mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou o Osobní Půjčce by měly být přednostně urovnány dohodou obou Stran. V případě, že rozumné dohody Stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé Strany bez zbytečného časového odkladu.

14.2. Případné spory mezi Stranami budou řešeny důvěrně. Strany, jak věřitel tak i klient nesmějí dělat jakákoli prohlášení či komentáře k veřejnosti nebo k médiím v průběhu ani po vyřešení sporu.

14.3. Případné spory či sporné nároky na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně Podmínek a včetně otázek ukončení Smlouvy o Půjčce nebo její neplatnosti budou řešeny místně a věcně příslušným soudem České republiky za účelem soudního vyřešení předmětného sporu.

15. Spotřebitelský úvěr či půjčka

15.1. V případě, kdy mezi Věřitelem a Klientem dojde v posledních 12 kalendářních měsících uzavřena smlouva o půjčce, která v jejím součtu dosáhne a přesáhne částku 5.000,- Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, řídí se jejich smluvní vztah písemnou smlouvou a to kromě všeobecných podmínek i těchot zvláštních podmíneka a to tak, aby byly v plném rozsahu splněny podmínky Zákona o úvěru. Vztah se tedy řídí písemně uzavřenou smlouvou o spotřebitelské půjčce (úvěru) s tím, že tyto podmínky jsou předsmluvními informacemi, spolu s přílohami, když ustanovením o spotřebitelském úvěru se řídí vztah uzavřený dle těchto všeobecných podmínke a za podmínek dle těchto všeobecných podmínek, poté, co dosáhne parametrů zde uvedených v souladu se zákonem o úvěru. Bez uzavření písemné smlouvy není možné poskytovat další půjčky. Strany konstatují, že mezi stranami již před uzavřením smlouvy dle zákona o spotřebitelském úvěru probíhala za stejných podmínek smlouva o osobní půjčce v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.

15.2. V případě, kdy je dosažená mezi Věřitelem a Klientem za posledních 12 měsíců celková výše půjčky v částce 4.000,- Kč, je pro poskytnutí další půjčky podmínkou uzavření písemné smlouvy, jejíž vzor je zde.

15.3. Podmínky spotřebitelské půjčky dle režimu Zákona o úvěru a informace o nich jsou zde a Klient se zavazuje se s nimi seznámit před samotným uzavřneím písemné smlouvy s tím, že podpisem smlouvy akceptuje všechny podmínky dle uzavřené písemné smlouvy a dle těchto všeobecných podmínek, včetně jejich příloh, když smluvní vztah je vymezen výslovně právě písemnou smlouvou, která je uzavřena při dosažení celkové částky půjček za posledních 12 kalendářních měsíců, zasílána automaticky Klientovi, kdy bez podpisu této smlouvy a jejího vrácení podepsané smlouvy není možné poskytnout jakoukoliv další půjčku.

15.4. Návrh smlouvy o půjčce je rámcovou smlouvou, v jejímž rámci jsou poskytovány jednotlivé půjčky v souladu s těmito podmínkami, kdy jednotlivá smlouva o půjčce je uzavřena v okamžiku, kdy jsou příslušné finanční částky v příslušné výši odeslány Klientovi (doručením poštovní poukázy či odepsáním částky z účtu, podle toho, která skutečnost nastane drive).

16. Uzavírání smlouvy s využitím prostředků komunikace na dálku

16.1. Informace o dodavateli finanční služby:

a) Obchodní firma a identifikační číslo: Mutuo s.r.o., IČ: 24753378, se sídlem Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11, zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C vložka 171491. Dodavatel je ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností MUTUO s.r.o. označován jako Věřitel.

b) Hlavní předmět podnikání dodavatele finanční služby:- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

c) Existence zástupce dodavatele finanční služby nebo zprostředkovatele: Služba není poskytována prostřednictvím zástupce dodavatele finanční služby ani zprostředkovatele.

d) Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru: Dodavatel finanční služby podniká na základě živnostenského oprávnění. Provozování živnosti dodavatele finanční služby podléhá dozoru živnostenského úřadu – Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1. Poskytování finanční služby dodavatelem podléhá kontrole České obchodní inspekce (Štěpánská 15, 120 00 Praha 2) v rámci dozoru nad ochranou ekonomických zájmů spotřebitele.

16.2. Informace o poskytované finanční službě:

a) Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: Nebankovní půjčka uzavíraná přes internet či písemné formě. Na základě smlouvy o půjčce poskytne věřitel spotřebiteli peněžní prostředky za předem daných podmínek.

b) Celková cena, včetně všech poplatků – uvedena ve všeobecných podmínkách zejména čl. 6 a čl. 7 .: Věřitel je oprávněn účtovat další poplatky uvedené v odstavci 9. smlouvy o půjčce při porušení smluvní podmínek.

c) Období, po které zůstávají poskytnuté informace v platnosti: Bez omezení doby platnosti, změna může nastat úpravou všeobecných podmínek, či změnou písemné smlouvy.

d) Možné způsoby placení a způsob poskytnutí služby: Uvedeno ve všeobecných podmínkách a odstavcích 5 a 8 smlouvy o půjčce.

e) Dodatečné náklady pro spotřebitele za použití prostředků komunikace na dálku: Nejsou účtovány žádné další poplatky.

16.3. Informace o smlouvě:

a) Možnost odstoupit od smlouvy o půjčce dle § 1810 a dále občanského zákoníku, lhůta na uplatnění, podmínky uplatněn práva na odstoupení, částka, jejíž zaplacení může být požadováno dle občanského zákoníku, důsledky neuplatnění práva na odstoupení, praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o půjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s § 1810 a dale občanského zákoníku (zejména dle § 1829), nastal-li tento den po dni uzavření smlouvy o půjčce. Danou smlouvu není možné vypovědět s ohledem na přísušná ustanovení OZ, když se jedná o poskytnutí služby, která je na žádost Klienta poskytován před uplynutím lhůty k odstoupení od této smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny ve všeobecných podmínkách a dale v příloze, která informuje o podmínkách odstoupení a dale je přiložen formulář, který slouží jako vzor k odstoupení od smlouvy. Jestliže nedojde k uplatnění spotřebitelova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává smlouva o půjčce platnou a účinnou, nezanikla-li již dříve úplným splacením půjčky a poplatku. Spotřebitel tedy bere výslovně na vědomí, že nemá právo na odstoupení od smlouvy o půjčce, jestliže dodavatel finanční služby poskytl spotřebiteli na výslovnou žádost půjčku a spotřebitel ji již před výkonem svého práva na odstoupení dodavateli spolu s poplatkem splatil. Spotřebitel vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle dodavateli finanční služby písemné oznámení o odstoupení na adresu MUTUO s.r.o., Podnikatelská 565, 190 11, Praha 9. Odstoupení od smlouvy o půjčce je vůči dodavateli finanční služby účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení dodavateli finanční služby. Spotřebitel je v oznámení o odstoupení povinen uvést údaje uvedené ve vzorovém formulary, kte je mimo jiné uvedeno:

- jméno a rodné číslo spotřebitele;

- oznámení ohledně odstoupení od smlouvy o půjčce a úmyslu vrátit dodavateli finanční služby veškeré finanční prostředky poskytnuté dodavatelem;

- datum oznámení o odstoupení;

- podpis spotřebitele.

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o půjčce je spotřebitel povinen dodavateli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté dodavatelem na bankovní účet uvedený v článku 7.4 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností MUTUO s.r.o. spolu s úhradou nákladů dle článku 9.7 uvedených smluvních podmínek ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. Jestliže spotřebitel od smlouvy odstoupil, je povinen uhradit dodavateli částku odpovídající výši příslušného poplatku za poskytnutí půjčky dle článku 6 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností MUTUO s.r.o., kterou dodavateli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení – zejména náklady při zpracování žádosti o půjčku, v souvislosti s uzavíráním smlouvy o půjčce a se zasláním půjčky spotřebiteli. Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností MUTUO s.r.o . Formulář poučení Klienta o právu odstoupit, stejně jako vzorový formulář odstoupení je přílohou těchto podmínek. V případě rozporu těchto podmínek a samostatného dokumentu poučení Klienta platí informace obsažené v poučení Klienta o právu odstoupit, stejně jako je závazný formulář odstoupení, který má přednost před těmito podmínkami.

b) Označení členského státu EU, jehož právní předpisy bere dodavatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy: Česká republika.

c) Smluvní podmínky, informace o půjčce a veškerá komunikace bude v českém jazyce

16.4. Informace o možných způsobech nápravy porušení povinností:

a) Existence a způsob mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se na příslušný orgán dohledu: Stížnosti se podávají dodavateli finanční služby písemně na adresu sídla dodavatele nebo prostřednictvím zákaznické linky na číslo 720 22 11 22. Spotřebitel má možnost se svým podnětem obrátit sám nebo prostřednictvím sdružení spotřebitelů na Českou obchodní inspekci (Štěpánská 15, 120 00 Praha 2) nebo na příslušný živnostenský úřad (Úřad městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, Vysočany, Praha 9).

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2016

Otevírací doba

Naše online podpora
je k dispozici 8 hodin denně

Pondělí-Pátek: 8 až 16 hod. tel.:720 22 11 22
Víkendový dohled: zpracování žádostí 3x denně

Kontakty & informace

 • SMS půjčka - telefon

  Telefon:

  720 22 11 22
 • SMS půjčka - email

  Email:

  info@mutuo.cz
 • SMS půjčka - Skype

  Skype:

  mutuo.cz

Spolehlivý Mutuo Klient

Další skryté Mutuo výhody, ty přicházejí maličko později
jako například:

"Spolehlivý Mutuo Klient"
- pro spolehlivé a věrné klienty máme bezkonkurenční podmínky.

SMS půjčka je pak pro Vás nejvýhodnější.