Smlouva o zápůjčce

Mutuo s.r.o.
IČ: 24753378
se sídlem Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171491
(dále jen „Zapůjčitel“)

a

Jméno Příjmení
rodné číslo:  
trvale bytem:  
kontaktní adr.:  
(dále jen „Vydlužitel“)

(Vydlužitel a Zapůjčitel dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavřeli tuto

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Vydlužitel a Zapůjčitel uzavřeli Smlouvu o zápůjčce za použití prostředků komunikace na dálku, a to formuláře na Webovém portálu Zapůjčitele. Nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce tvoří obchodní podmínky (dále jen „OP“), s nimiž se Vydlužitel seznámil před uzavřením Smlouvy o zápůjčce a souhlasí s nimi.
 
1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v této Smlouvě o zápůjčce mají význam definovaný v OP.
 
1.3 Dle Zákona o spotřebitelském úvěru je Zapůjčitel povinen vyhotovit tuto Smlouvu o Zápůjčce v písemné formě a ve smlouvě uvést informace stanovené v příloze č. 3 k Zákonu o spotřebitelském úvěru a to v případě uvedených v §2 zákona. Zápůjčka dle této smlouvy není spotřebitelským úvěrem dle Zákona o spotřebitelském úvěru.
 

2. ZÁPŮJČKA

2.1 Na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku poskytl Zapůjčitel Vydlužiteli Zápůjčku následujících parametrů, což Vydlužitel potvrzuje. Vydlužitel se zavazuje vrátit Zápůjčku Zapůjčiteli včetně Poplatku dle níže uvedené specifikace a dle OP.

Datum uzavření Smlouvy o zápůjčce:  
Datum poskytnutí Zápůjčky:  
Datum splatnosti Zápůjčky:  
Výše Zápůjčky (jistiny):  
Výše Poplatku:  
Výše RPSN: 3953%

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Nedílnou součást této Smlouvy o zápůjčce tvoří následující přílohy:
  • obchodní podmínky

 
3.2 Vydlužitel výslovně přijímá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách Zápůjčitele. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení bude půjčená částka (jistina) úročena smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,1% denně, maximálně však do výše 50% jistiny.
 
3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o zápůjčce přečetly včetně jejích příloh, s jejím obsahem souhlasí a Smlouvu svobodně uzavírají pomocí prostředků komunikace na dálku.
 
V Praze dne  
 
Zapůjčitel Vydlužitel
Hamouz Josef
Jednatel
Ičo: 24753378

MUTUO s.r.o.
Podnikatelská 565
190 11 Praha 9
tel.720 221122